Sản phẩm | Công ty TNHH Than Huỳnh Phương

THAN INDO NÂU CÁM

Cỡ hạt (mm)
0 - 50
Nhiệt lượng (cal/g)
5.800 max
Độ tro (%)
9 max

THAN INDO NÂU CỤC

Cỡ hạt (mm)
30 - 50
Nhiệt lượng (cal/g)
5.800 max
Độ tro (%)
9 max

THAN INDO ĐEN CÁM

Cỡ hạt (mm)
0 - 50
Nhiệt lượng (cal/g)
6.500 max
Độ tro (%)
9 max

THAN INDO ĐEN CỤC

Cỡ hạt (mm)
30 - 50
Nhiệt lượng (cal/g)
6.500 max
Độ tro (%)
9 max

THAN ĐÁ CÁM MIẾNG

Cỡ hạt (mm)
0 - 15
Nhiệt lượng (cal/g)
8.000 max
Độ tro (%)
13 max

THAN ĐÁ CÁM 3

Cỡ hạt (mm)
0 - 15
Nhiệt lượng (cal/g)
7.300 max
Độ tro (%)
16 max