Sản phẩm | Công ty TNHH Than Huỳnh Phương

THAN ĐÁ CÁM 4

Cỡ hạt (mm)
0 - 15
Nhiệt lượng (cal/g)
6.450 max
Độ tro (%)
27 max

THAN ĐÁ CÁM 5

Cỡ hạt (mm)
0 - 15
Nhiệt lượng (cal/g)
5.600 max
Độ tro (%)
35 max

THAN ĐÁ CÁM 6

Cỡ hạt (mm)
0 - 15
Nhiệt lượng (cal/g)
4.800 max
Độ tro (%)
40 max

THAN ĐÁ CỤC XÔ

Cỡ hạt (mm)
25-250
Nhiệt lượng (cal/g)
7.500 max
Độ tro (%)
13 max

THAN ĐÁ CỤC 1

Cỡ hạt (mm)
100-250
Nhiệt lượng (cal/g)
8.000 max
Độ tro (%)
13 max

THAN ĐÁ CỤC 1 LỠ

Cỡ hạt (mm)
100-150
Nhiệt lượng (cal/g)
8.000 max
Độ tro (%)
13 max