Sản phẩm | Công ty TNHH Than Huỳnh Phương

THAN ĐÁ CỤC 2

Cỡ hạt (mm)
50-100
Nhiệt lượng (cal/g)
8.000 max
Độ tro (%)
13 max

THAN ĐÁ CỤC 2 LỠ

Cỡ hạt (mm)
35-100
Nhiệt lượng (cal/g)
8.000 max
Độ tro (%)
13 max

THAN ĐÁ CỤC 3

Cỡ hạt (mm)
25-100
Nhiệt lượng (cal/g)
7.800 max
Độ tro (%)
13 max

THAN ĐÁ CỤC 3 LỠ

Cỡ hạt (mm)
25 - 70
Nhiệt lượng (cal/g)
7.800 max
Độ tro (%)
13 max

THAN ĐÁ CỤC 4A

Cỡ hạt (mm)
15-25
Nhiệt lượng (cal/g)
7.900 max
Độ tro (%)
13 max

THAN ĐÁ CỤC 4B

Cỡ hạt (mm)
15-25
Nhiệt lượng (cal/g)
7.400 max
Độ tro (%)
16 max