THAN ĐÁ CỤC 4B | Công ty TNHH Than Huỳnh Phương

THAN ĐÁ CỤC 4B

Cỡ hạt (mm)
15-25
Nhiệt lượng (cal/g)
7.400 max
Độ tro (%)
16 max

THAN ĐÁ CỤC XÔ

Cỡ hạt (mm)
25-250
Nhiệt lượng (cal/g)
7.500 max
Độ tro (%)
13 max

THAN ĐÁ CỤC 1

Cỡ hạt (mm)
100-250
Nhiệt lượng (cal/g)
8.000 max
Độ tro (%)
13 max

THAN ĐÁ CỤC 1 LỠ

Cỡ hạt (mm)
100-150
Nhiệt lượng (cal/g)
8.000 max
Độ tro (%)
13 max

THAN ĐÁ CỤC 2

Cỡ hạt (mm)
50-100
Nhiệt lượng (cal/g)
8.000 max
Độ tro (%)
13 max

THAN ĐÁ CỤC 2 LỠ

Cỡ hạt (mm)
35-100
Nhiệt lượng (cal/g)
8.000 max
Độ tro (%)
13 max