THAN INDO ĐEN CÁM | Công ty TNHH Than Huỳnh Phương

THAN INDO ĐEN CÁM

Cỡ hạt (mm)
0 - 50
Nhiệt lượng (cal/g)
6.500 max
Độ tro (%)
9 max

THAN INDO ĐEN CỤC

Cỡ hạt (mm)
30 - 50
Nhiệt lượng (cal/g)
6.500 max
Độ tro (%)
9 max